Menü:

Tantárgyjegyzék

WWWMegnevezésRövidítés
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Chémia CHE
Čítanie s porozumením CiPor
Cvičenia z matematiky CvM
Cvičenia zo slovenského jazyka CvSj
Dejepis DEJ
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova INF
Informatika INF
Konverzácia v slovenskom jazyku KSj
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Náboženská výchova NV+
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova Ov
Odborná konverzácia v slovenskom jazyku zameraná na prírodovedné predmety OKSJ
Pohybová príprava PoP
Pracovné vyučovanie PrV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PRI
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJaSl
Správanie Spr
Technická výchova TECH
Telesná a športová výchova TšV
Telesná výchova TV
Vlastiveda VLV
Výchova k rodičovstvu VYR
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VyV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 15.01.2019

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
    Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
    Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar
  • +421 0315692367

Fényképalbum